O proceso de desenvolvemento deste proxecto divídese en tres fases:

 1. Deseño do axente conversacional: o que implica deseñar os fluxos conversacionais, as respostas e a voz.
 2. Desenvolvemento do axente conversacional e do centro de chamadas: implementación do chatbot con interface por voz e a súa integración cun centro virtual de chamadas telefónicas dixital.
 3. Deseño do procedemento de recolección de mostras e de diagnóstico clínico: deseño dunha poboación de pacientes e avaliación por parte do persoal médico.

Durante a fase Deseño do axente conversacional daremos solucións técnicas a problemas relacionados con faltas de perspectiva de xénero que adoitan ocorrer durante o desenvolvemento e implementación desta tecnoloxía.

 

Pautas de deseño

 • Dotar ao axente de diferentes voces/personalidades e permitir á persoa escoller con cal delas desexa interactuar.
 • Definir tons diferentes para interaccións adecuadas e inadecuadas, e unha fase de transición que evite regresar á conversación coma se nada sucedese.
 • Establecer un contador de interaccións inadecuadas e establecer un límite máximo.
 • Uso de linguaxe sen marcas de xénero en todos os parlamentos do axente conversacional.
 • Agregar un grupo de Intencións e Entidades, libres de contextos, que capturen interaccións inapropiadas (ofensas, linguaxe sexista, etc.), en combinación con diálogos que respondan adecuadamente a estas interaccións.
 • Utilizar comandos de fin de interacción e incluílos como Entidades para abordar, xunto con Intencións de contexto consecutivo e tempo de vida unitario.

 

Diagrama de bloques funcionais da proposta

 

Deseño do centro de chamadas

 

Tecnoloxías escollidas

 • A plataforma escollida para implementar o chatbot con interface de voz foi a plataforma de comprensión de linguaxe natural Dialogflow de Google. A dispoñibilidade de modelos de boas prestacións para o castelán, e a posibilidade de integración cun grupo de centros dixitais de chamadas telefónicas, foron as razóns de maior peso para a súa elección.
 • No caso do centro virtual de chamadas telefónicas a plataforma web Voximplant foi a elixida. Requisitos indispensables para esta decisión foron que o centro virtual puidese integrarse con Dialogflow e que ofrecese números de teléfonos en España.
 • Uso das probas (tests) Mini-Mental e MoCA de avaliación de deterioración cognitiva para deseñar o cuestionario telefónico a realizar. Para este deseño necesitouse da colaboración e asesoramento de especialistas de asociacións como Afaga Alzheimer e Alento.